Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Spolupráce s přírodou

Spolupráce s přírodou: ohrožení / ochrana, monitoring, management

Oproti módnímu trendu ochrany přírodních procesů, který se stal doktrínou, jež přerostla ve zločinnou ideologii rozsáhlé a rychlé bezzásahové "výroby pralesové divočiny" v kulturních biotopech, za současně vzrůstajících stresových faktorů klimatických změn, která postrádá holistický přístup, sleduje jen adaptaci, příp. mitigaci uhlíkové stopy pouze při spalování fosilních paliv (žel intenzivně podporovaný současným MŽP, AOPK, Hnutím DUHA a kariérními ideology, ale i EU), takže dochází k fatálnímu rozvratu environmentální / ekologické udržitelnosti ČR, díky neznalosti přírodních zákonitostí a principů

      Chvalšinské Předšumaví - vzor pro NP Šumava

Asanace kůrovce

Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů

      Podpora hmyzu a motýlů

Zachování genofondu horských luk

Obnova tůní v krajině

      Agroenvironmentální opatření - NV 242/04 Sb.

      Agroenvironmentální opatření - NV 79/07 Sb.

Krajinné prvky v zemědělské krajině 1

Krajinné prvky v zemědělské krajině 2

      Agrolesnictví

Ekosystémový asistenční management biotopů ČR:

Chytrý M. (ed.): Vegetace ČR 1 Travinná a keříčková, 2 - Ruderální, plevelová, skalní a suťová, 3 Vodní a mokřadní, Academia Praha 2009 - 2011

Ekologická stabilita

Boj s kůrovcem

Bezzásahovost a voda

Zdroje a voda

Věda a ideologie

      Migrace

Historický blog