Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Odborné zaměření

Urbanismus a územní plánování, strategické rozvojové projekty a koncepce, projekty a studie veřejných prostranství, rekreačních ploch, zahradní a krajinářská tvorba, hodnocení krajinářská, environmentální, dendrologická a biologická, koncepce a projekty cestovního ruchu a rekreace, ÚSES, SEA, EIA, soudně znalecké posudky, studie proveditelnosti.

V minulosti nesměl publikovat, graduovat a cestovat. Rehabilitační komise mu navrhla možnost habilitace, což neuplatnil, protože chtěl pro společnost pracovat co nejdéle. Byl iniciátorem a 1. zpracovatelem ÚSES, 1. zpracovatelem hodnocení EIA v Československu, byl oceněn ministrem J. Vavrouškem a jmenován přeshraničním expertem pro posuzování vlivů na životní prostředí. Dnes se ale rozchází se současným vedením MŽP, které likviduje tradičně chráněné hodnoty a neuplatňuje světově vědecký ekosystémový asistenční management, což dokládá v posledním kompendiu.

Odborná způsobilost
Reference
Ocenění
Studijní cesty a pobyty
Vědecko-výzkumná činnost
Publikační činnost